دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدحسن   حاجی حسینی گزستانی

پست الکترونیکی : sh_haji@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : فیزیک کاربردی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : مربی آزمایشگاه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/12/01

سیدحسن حاجی حسینی گزستانی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : مربی

^